Skip to main content

Czy każdą działalność gospodarczą należy rejestrować?

By 18 października, 2021Aktualności

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej i monetyzowaniu swojej pasji, talentu czy umiejętności wymaga odwagi oraz samozaparcia w dążeniu do określonych celów. Wymaga także kilku strategicznych decyzji dotyczących samej formy jej prowadzenia. W poniższym tekście znajdziesz kilka praktycznych rad, które mogą Ci się przydać na wyboistej, ale satysfakcjonującej ścieżce przedsiębiorcy. Inspiracją do powstania poniższego wpisu było pytanie, które otrzymała nasza fundacja.

Pierwszą decyzją, którą należy podjąć (naturalnie poza tym, czy będziemy się zajmowali) jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Zalety i wady spółki cywilnej, spółek prawa handlowego czy wyboru jednoosobowej działalności gospodarczej będą przedmiotem jednego z kolejnych artykułów na naszym blogu, na potrzeby tego wpisu skupimy się na tytułowej opcji.

Art. 17 ust.1 ustawy Prawo Przedsiębiorców stanowi, że „Działalność  gospodarczą  można  podjąć  w dniu  złożenia  wniosku o wpis  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o Działalności Gospodarczej  albo  po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.” Warto jednak pamiętać, iż ustawa pozwala na prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej, która w świetle obowiązujących przepisów nie wymaga rejestracji.

Intencja ustawodawcy kryjącą się za wprowadzeniem tego typu rozróżnienia było stworzenie ram prawnych dla drobnej działalności, często podejmowanej jako forma subsydiarnej aktywności życiowej w celu „dorobienia”. Co ciekawe, działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby niepełnoletnie, inaczej niż w przypadku działalności rejestrowanej, gdzie przesłanką podmiotową niezbędną do jej rejestracji jest pełna zdolność do czynności prawnych, którą w polskim prawie nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Najważniejszą,, z punktu widzenia osoby zainteresowanej, przesłanką definiującą działalność nieewidencjonowaną jest to, że przychody z tego typu działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Co się stanie kiedy przekroczymy tę kwotę? Odpowiedzi udziela nam wprost ta sama ustawa, stanowiąc w art. 5 ust. 3, że „jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył  w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym  nastąpiło przekroczenie wysokości.”. Mowa oczywiście o wysokości miesięcznych przychodów, którą wskazuję wyżej.

Kryterium przychodu jest podstawowym, które należy spełnić, aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną. Są jednak inne, które warto wskazać. Przede wszystkim, możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej jest dostępna dla osób, które w przeciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły rejestrowanej działalności gospodarczej. Dodatkowo, nie można wykonywać działalności w ramach spółki cywilnej i należy być osobą fizyczną (działalności nierejestrowanej nie może prowadzić osoba prawna np. fundacja).

Istnieją także wyraźnie wskazane konkretne typy prowadzenia działalności gospodarczej, które nie wymagają rejestracji ze względu na podstawowe kryterium przedmiotowe, czyli charakter czynności, którymi się zajmujemy. Ustawodawca zwalnia z obowiązku rejestracji trzy typy działalności prowadzonej przez rolników tj. działalność agroturystyczną, produkcję wina czy rolniczy handel detaliczny.

Zarejestrować należy działalność objętą obowiązkiem uzyskania licencji, zezwoleń czy koncesji, czyli tzw. działalność regulowaną. O tym jak ubiegać się o koncesję czy zezwolenia przeczytasz więcej na: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116. Bardzo ważne jest to, aby określić czy aktywność, którą zamierzamy podjąć nie jest objęta wyżej wskazanym obowiązkiem, ponieważ wymiernie wpływa to nie tylko na sferę prawną poprzez konieczność podjęcia czynności mających na celu uzyskanie koncesji czy zezwoleń, ale także na sferę biznesową. Musimy założyć w naszym biznesplanie czas niezbędny do załatwienia niezbędnych formalności i upewnić się, że spełniamy wszelkie niezbędne wymagania.

Sama rejestracja działalności gospodarczej nie jest bardzo ciężkim zadaniem, ale przy jej okazji należy rozważyć kilka istotnych kwestii. To zagadnienie  poruszę w jednym z kolejnych wpisów.

  Autor: Jakub Kozłowski