Polityka prywatności Fundacji Law4Tech

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Fundację Law4Tech danych osobowych:
osób współpracujących z Fundacją oraz osób powiązanych z podmiotami współpracującymi z Fundacją m. in. ich pracowników i wolontariuszy,
innych osób kontaktujących się z Fundacją i osobami działającymi na rzecz lub w imieniu Fundacji (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy), oraz osób, z którymi kontaktuje się Fundacja i osoby działające na jej rzecz lub w jej imieniu (telefonicznie oraz mailowo),
uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację i odbiorców innych działań podejmowanych przez Fundację,
osób zapisujących się do newslettera,
kandydatów na wolontariuszy, pracowników lub współpracowników.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób współpracujących z Fundacją oraz osób powiązanych z podmiotami współpracującymi z Fundacją m. in. ich pracowników i wolontariuszy.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Law4Tech. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Fatimska 41A /319, 31-831 Kraków
– przez e-mail: lawfortech@gmail.com

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ współdziałasz z Fundacją albo reprezentujesz podmiot współdziałający z Fundacją.
W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami, a Tobą lub podmiotem na rzecz którego lub w imieniu którego działasz. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi współpracownikami w celu wypełnienia wiążących nas umów,
kontaktować się z Tobą w celu przedstawiania ofert szeroko rozumianej współpracy lub udzielenia odpowiedzi na takie oferty, odpowiadania na pytania oraz wszelkich form współdziałania w projektach podjętych przez Fundację. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości nawiązania nowych form współpracy oraz angażowania się w nowe projekty realizujące m. in. cele Fundacji wyrażone w statucie,
zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach oraz przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy, organizowanych przez nas projektach i wydarzeniach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z naszymi współpracownikami oraz prowadzeniu działalności informacyjnej o funkcjonowaniu Fundacji,
bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń względem podmiotu na rzecz którego lub w imieniu którego działasz, jeżeli dojdzie to takiej sytuacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. Źródło danych
Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub podmiotu w imieniu którego lub na rzecz którego działasz.
Od podmiotu w imieniu którego lub na rzecz którego działasz otrzymujemy m. in. dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie współpracy z Tobą lub podmiotem w imieniu którego lub na rzecz którego działasz, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym współpracownikom, zwłaszcza dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Fundacją i osobami działającymi na rzecz lub w imieniu Fundacji (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy), oraz osób, z którymi kontaktuje się Fundacja i osoby działające na jej rzecz lub w jej imieniu (telefonicznie oraz mailowo)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Law4Tech. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Fatimska 41A /319, 31-831 Kraków
– przez e-mail: lawfortech@gmail.com

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ wszedłeś w kontakt z Fundacją, działasz w imieniu lub na rzecz podmiotu, który skontaktował się z Fundacją albo Fundacja skontaktowała się z Tobą.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
odpowiedzieć na Twoje pytanie skierowane do Fundacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej aktywności szczególnie w zakresie realizacji misji oraz celów statutowych,
nawiązać współpracę z Tobą lub podmiotem w imieniu lub na rzecz którego się z nami kontaktujesz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji partnerskich w ramach działalności Fundacji.
zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach oraz przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy, organizowanych przez nas projektach i wydarzeniach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności informacyjnej o funkcjonowaniu Fundacji.

4. Źródło danych
Twoje dane otrzymaliśmy z publicznie dostępnych źródeł, bezpośrednio od Ciebie albo podmiotu w imieniu którego lub na rzecz którego działasz.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie trwania interakcji pomiędzy Tobą a Fundacją (odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a także przez okres okres roku od ostatniego kontaktu. Po tym czasie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym współpracownikom, zwłaszcza dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych Fundację i odbiorców innych działań podejmowanych przez Fundację.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Law4Tech. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Fatimska 41A /319, 31-831 Kraków
– przez e-mail: lawfortech@gmail.com

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ będziesz lub byłeś uczestnikiem organizowanych przez nas wydarzeń lub odbiorą podejmowanych przez nas działań albo potencjalnym ich adresatem.
W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
zarejestrować Cię do udziału w wydarzeniu (np. konferencja, warsztaty lub webinar), umożliwić Ci udział w wydarzeniu, w tym przesyłać informacje dotyczące programu wydarzenia itd. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników,
zakwalifikować Cię jako odbiorcę podejmowanych przez Fundację inicjatyw, innych niż wydarzenia (np. programów, projektów) i umożliwić Ci udział w nich. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na podejmowaniu przez Fundację aktywności społecznej, zwłaszcza w celu realizacji jej celów statutowych,
zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach oraz przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy, organizowanych przez nas projektach i wydarzeniach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z odbiorcami naszych działań i ich potencjalnymi adresatami w przyszłości oraz prowadzenie działalności informacyjnej o funkcjonowaniu Fundacji.

4. Źródło danych
Twoje dane otrzymaliśmy z publicznie dostępnych źródeł, bezpośrednio od Ciebie lub podmiotu w imieniu którego lub na rzecz którego działasz.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie trwania wydarzenia lub innej inicjatywy Fundacji, w której Ty lub podmiot, który reprezentujesz, bierze lub brał udział, a także przez okres okres roku od zakończenia danej formy działalnia. Po tym czasie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym współpracownikom, zwłaszcza dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na newsletter

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Law4Tech. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres:
– przez e-mail: lawfortech@gmail.com

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ dobrowolnie zapisałeś się do newslettera.
W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
wysyłać Ci wybrany newsletter, na który zapisałeś się na naszej stronie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych obszarów naszej działalności, co stanowi realizację naszego celu statutowego tj. działalności na rzecz szerzenia wiedzy prawnej,

zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach oraz przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy, organizowanych przez nas projektach i wydarzeniach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności informacyjnej o funkcjonowaniu Fundacji.

4. Źródło danych
Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub podmiotu w imieniu którego lub na rzecz którego działasz.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. zaprzestaniemy działalności fundacyjnej).

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym współpracownikom, zwłaszcza dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów na wolonatriuszy, pracowników lub współpracowników

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Law4Tech. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres:
– przez e-mail: lawfortech@gmail.com

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ zgłosiłeś swoją chęć zostania naszym pracownikiem, wolontariuszem lub współpracownikiem.
W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
ocenić Twoje kwalifikacje do pełnienia funkcji o jaką się starasz,
ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne w działaniach, jakie podejmuje Fundacja,
wybrać odpowiednią osobę pasującą do naszego zespołu oraz misji Fundacji.
Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
przepis prawa (art. 22(1) § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę, umów cywilnoprawnych w szczególności umów o wolontariat,
twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym,
nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej z uwagi na fakt, iż mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności w celu dokonania oceny, czy jesteś odpowiednią osobą do pełnienia funkcji o jaką się starasz,
Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

4. Źródło danych
Twoje dane otrzymaliśmy z publicznie dostępnych źródeł lub bezpośrednio od Ciebie.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji do pełnienia funkcji, o którą się starasz.
Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym współpracownikom, zwłaszcza dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli w Twoim przypadku to one stanowią podstawę prawną przetwarzania) – zgodę możesz wycofać m. in. poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: lawfortech@gmail.com (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem),
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy).